Parafia Strumiany
Menu serwisu
STRONA G£ÓWNA
AKTUALNO¦CI
INFORMATOR PARAFIALNY
PORZ”DEK NABOÆEŃSTW
SAKRAMENTY I SAKRAMENTALIA
HISTORIA PARAFII
GRUPY PARAFIALNE
ORGANY
KONCERTY ORGANOWE
VADEMECUM KATOLIKA
LINKI
GALERIA ZDJŹĘ
GALERIA FILMÓW
KONTAKT
ADMINISTRACJA
Statystyka
odwiedzaj±cych: 2421062
Biuletyn


STRONA G£ÓWNA arrow KONCERTY ORGANOWE
KONCERTY ORGANOWE

KONCERT PASCHALNY - 4 maja 2014 /niedziela/ godz. 16.00

Pawe³ MOSZKOWICZ - organy (Warszawa)
Arkadiusz LIPIEŃ - tr±bka (Kraków)Pawe³ MOSZKOWICZ  urodzi³ siź w 1987 roku w Rzeszowie. Naukź gry na organach rozpocz±³ w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Rzeszowie w klasie organów dr Tomasza Zaj±ca. Jest absolwentem klasy organów prof. Magdaleny Czajki, prof. Józefa Serafina i dr Jaros³awa Wróblewskiego w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczy³ w wielu miźdzynarodowych kursach interpretacji muzyki organowej w Polsce i za granic±, które prowadzili m.in. Lorenzo Ghielmi, Guy Bovet, Wolfgang Zerer, Gerard Gnann, Pierre Pincemaille, Gerard Weinberger, Michale Croese, Joachim Grubich, Julian Gembalski, Marek Toporowski. Jest laureatem konkursów organowych w Rumi i Katowicach. Od pa¼dziernika 2012 roku jest organist± parafii ¶w. Rodziny na Zaciszu w Warszawie.
Arkadiusz LIPIEŃ  urodzi³ siź w 1993 roku w Nowym S±czu. W 2012 roku ukończy³ z wyróænieniem Państwow± Szko³ź Muzyczn± I i II stopnia w Nowym S±czu, mieszka w £±cku, a obecnie studiuje na akademii muzycznej w Krakowie w klasie tr±bki dr hab. Benedykta Matusika. Koncertowa³ i wspó³pracuje z takimi orkiestrami jak: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra PASSIOART, Miźdzynarodowa Orkiestra Akademii Lus³awickiej, Orkiestra ICON, Orkiestra Festiwalowa Miźdzynarodowych Kursów Interpretacji Muzycznej. Wspó³pracowa³ z wybitnymi dyrygentami takimi jak; Krzysztof Penderecki, Bernard Le Monnnier, Pawe³ Przytocki, Piotr Su³kowski, José Maria Florêncio, Stanis³aw Krawczyński, Paul Badura-Skoda, Alexander Liebreich. Bźd±c uczniem szko³y muzycznej, zdoby³ II miejsce i wyróænienie w Regionalnych Przes³uchaniach uczniów Szkó³ muzycznych w Nowym Targu, oraz II i III miejsce w Makroregionalnym Konkursie uczniów szkó³ muzycznych I i II stopnia w £ańcucie.


PROGRAM KONCERTU

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
 • Alleluja 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

 • Toccata seconda (secondo libro)

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

 • Te Deum

Gulio Caccini (1551-1618)

 • Ave Maria

Alessandro Stradella (1644-1682)

 • Aria

Georg Bohm (1661-1733)

 • Vater unser

Girolamo Fantini (1600-1675)

 • Corrente 'detta dello staccoli"

Francois Couperin (1668-1733)

 • Sarabande

Baldassare Galuppi (1706-1785)

 • Andante, Allegro, Largo

John Stanley (1713-1786)

 • Voluntary (Andante) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 • Preludium i fuga D-dur, BWV 532
        

Juæ po raz pi±ty ko¶ció³ parafialny pw. Niepokalanego Serca NMP w Strumianach stanie siź miejscem festiwalu muzyki organowej i kameralnej pod nazw± Strumiańskie Koncerty Organowe. Na poszczególne muzyczne spotkania przybywaj± do naszej ¶wi±tyni wybitni arty¶ci. Festiwal staje siź coraz bardziej znany. Widaę wyra¼n± potrzebź tego typu przedsiźwziźcia w ¶wiecie kultury.

W bieæ±cej edycji, jak co roku, planujemy 4 koncerty muzyki organowej i kameralnej. Recital organowy w ramach Koncertu Papieskiego (20 pa¼dziernika 2013 r.) wykona wybitny organista i improwizator m³odego pokolenia – Filip Presseisen. Towarzyszyę mu bździe oboista –  Tomasz ¦lusarczyk. Koncert Noworoczny (12 stycznia 2014 r.) to tradycyjne spotkanie z kolźdami i pastora³kami, które wykona Chór i Orkiestra Bazyliki oo. Cystersów w Moglie pod dyrekcj± Stanis³awa Kowalczyka. Za organami zasi±dzie Mateusz Peciak – organista ko¶cio³a oo. Kapucynów w Krakowie. W ramach Koncertu Paschalnego (4 maja 2014 r.) wyst±pi duet: Pawe³ Moszkowicz - organy i Arkadiusz Lipień - tr±bka. Zwieńczeniem pi±tego cyklu Strumiańskich Koncertów Organowych bździe Koncert Maryjny (29 czerwca 2014 r.). Na razie trwaj± rozmowy z wykonawcami. Oczekujemy na potwierdzenie ich udzia³u w koncercie.


SPONSORZY
Us³ugi BHP i PPOÆ SECUREZA Wies³aw Nosek
Ma³a Wie¶ 170,
32-002 Wźgrzce Wielkie
tel. kom. 728 508 467, 692 405 859
e-mail:
www.secureza.pl

Oferta:
 • BHP:
  - Szkolenia  BHP (wstźpne i okresowe),
  - Sporz±dzanie dokumentacji powypadkowej,
  - Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego,
  - Opracowywanie instrukcji BHP.
 • PPOÆ:
  - Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpoæarowej,
  - Opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa poæarowego dla obiektów,
  - Sporz±dzanie planów ewakuacyjnych,
  - Przygotowanie obiektów do odbioru przez PSP,
  - Doradztwo w zakresie zagadnień przeciwpoæarowych,
  - Przegl±d i legalizacja podrźcznego sprzźtu ga¶niczego,
  - Organizacja szkoleń podstawowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  - Na æyczenie klienta sta³y nadzór BHP i PPOÆ w jego firmie.Pizzeria PREGO Agnieszka Majkowska
Tradycyjna pizza z pieca, dania obiadowe, pierogi,
placki ziemniaczane, sa³atki, gofry, hamburgery, frytki, zapiekanki.
Promocje, dowóz bezp³atny na terenie parafii.
Godziny otwarcia:
pon. - czw. 12.00 - 22.00
pt. - nd. 12.00 - 23.00
Wźgrzce Wielkie 106 (obok szko³y)
tel. (12) 284 44 25
tel. kom. 883 60 58 71

Firma Handlowo-Us³ugowa SMACZEK Krzysztof Rajczyk
Sto³ówka w Szkole Podstawowej w Wźgrzcach Wielkich oferuje:
- obiady dla dzieci,
- obiady na wynos,
- zamówienia indywidualne na przyjźcia indywidualne (imieniny, chrzciny, komunie itp.)
tel. kom. 600 271 596

Biuro Ksiźgowe BAJPIK Barbara Wcis³o
Podstawowa dzia³alno¶ę spó³ki to us³ugi rachunkowo-ksiźgowe, doradztwo w zakresie dzia³alno¶ci gospodarczej, po¶rednictwo finansowe i us³ugi informatyczne.
ul. Halicka 10/310
31-036 Kraków
tel. kom. 607 460 525
www.bajpik.dl.net.pl

Zak³ad ¦lusarsko-Kowalski mgr inæ. Andrzej Jaworski
Firma oferuje us³ugi:
- tokarskie, frezarskie, strugarskie,
- wykonujemy ogrodzenia, bramy, balustardy, kraty itp.,
- regeneracja resorów, montaæ,
- remonty przyczep i naczep,
- wykonanie konstrukcji stalowych,
- wykonanie elementów zbrojeń,
- us³ugi ciźcia i spawania,
- wykonanie nietypowych us³ug ¶lusarsko-kowalskich, na zamówienie.
Kokotów 191
32-002 Wźgrzce Wielkie
tel. (12) 278 39 95   tel. kom. 601 978 299
www.zsk-jaworski.cc.pl
Szkó³ka drzewek BATKO

W naszej szkó³ce znajd± Państwo, bogaty wybór ro¶lin w atrakcyjnych cenach. S± to zarówno tradycyjne odmiany jak i nowo¶ci! Z nami zagospodarujecie Państwo swój ogród iglakami, drzewkami i krzewami li¶ciastymi zarówno ozdobnymi jak i owocowymi, obsadzicie  skalniak, rabatź bylinowa oraz sadzawkź, urz±dzicie skarpy i wybierzecie interesuj±c± ro¶linno¶ę æywop³otow±. Oferujemy równieæ w atrakcyjnych cenach  korź dekoracyjna, torf kwa¶ny, ziemiź uniwersaln±, do  iglaków, pelargonii. Oferujemy takze nawozy, grys itp. S³uæymy  pomoc± w wyborze ro¶lin, jak równieæ fachowym doradztwem dotycz±cym ich sadzenia i pielźgnacji.
Kokotów 325
32-002 Wźgrzce Wielkie
tel. (0-12) 251 19 09
tel. (0-12) 278 40 53
tel. kom. 791 731 775
www.szkolka.batko.cc.plFirma Handlowo-Us³ugowa BIUROTEX Janusz Kmiecik
Wieliczka, ul. Rynek Górny 5
30-020 Wieliczka
tel. (0-12) 278 14 98
www.biurotex.pl

Sk³ad Materia³ów Budowlanych DORMAT Dorota Król
Firma DORMAT oferuje bogaty asortyment materia³ów budowlanych. S± to zarówno materia³y na budowź domu typu pustaki Firmy Wienenberger i Leier, ceg³y, stal, wapno, cement, tarcicź, dachówki i inne jak i materia³y wykończeniowe np.: p³yty gips-karton, profile do suchej zabudowy, gipsy i g³adzie, kleje, grunty, farby, lakiery i wiele innych.
Wźgrzce Wielkie 169
32-002 Wźgrzce Wielkie
tel./fax (12) 251 14 20
www.dormat.pl


IMPRES.ART Bogus³aw Ha³atek
Autorska Biæuteria Srebrna
ul. Bieæanowska 83
30-826 Kraków
tel. (0-12) 251 22 60
www.impresart.pl


Hotel ZAJAZD CELTYCKI Danuta i Robert Bochenkowie
konferencje, przyjźcia, bale, bankiety do 650 os.,
studniówki, imprezy firmowe, catering, wesela
Zakrzów 343 k/ Niepo³omic
tel. (0-12) 251 18 16 tel. kom. 668 811 821
www.hotelzajazdceltycki.plSklep Spoæywczy ABC Wojciech Adamczyk
Wźgrzce Wielkie 145
32-002 Wźgrzce Wielkie
tel. (12) 251 16 29


F.H. ZAK Krystyna Turcza
Sklep Spoæywczo - Przemys³owy
Strumiany 165 k/ Przedszkola
32-002 Wźgrzce Wielkie
tel. (0-12) 251 13 82
www.fhzakstrumiany.dbv.pl


ZAK£AD US£UG POGRZEBOWCYH "ZNICZ" Janusz Kostuch
kompleksowe us³ugi pogrzebowe w ramach zasi³ków ZUS, KRUS i innych,
rozliczenia bezgotówkowe, sprzedaæ trumien, obs³uga za³obników, kremacje,
auto KARAWAN - przewozy z mieszkań, ch³odnia, krzyæe, tabliczki, klepsydry,
kamieniarstwo nagrobkowe, do dyspozycji autobus
Niepo³omice, ul. Grunwaldzka 43
tel. (0-12) 281 18 82  tel. kom. 602 327 420


Wytwórnia ¦wiec i Zniczy PLATA
¦ledziejowice 220
32-020
Wieliczka
tel. (12) 288 17 27
www.plata.com.pl

KWIACIARNIA & ART. PRZEMYS£OWE Zofia Pieprzyca
jubileuszowe kosze kwiatowe, bukiety okoliczno¶ciowe,
wi±zanki, wieńce, dekoracja sal, ko¶cio³ów
Wźgrzce Wielkie 96
tel. (0-12) 251 23 70  tel. kom. 728 873 023

Pracownia Cukiernicza - Piekarnia - KRÓLEWSKA
Wźgrzce Wielkie 505
32-002 Wźgrzce Wielkie
www.krolewska.neostrada.pl
MECENASI


 • Pan Henryk Ku¶nierz
 • Pan Józef Kania
PATRONI MEDIALNIGaleria
odpust 2012
pielgrzymka 2012
Bierzmowanie 2013
Odpust i jubileusze
Wizytacja kanoniczna 2014
Imieniny
30 Marca 2015
Poniedzia³ek
Imieniny obchodz±:
Amelia, Aniela,
Czźstobor, Jan,
Kwiryna, Kwiryn
Do końca roku zosta³o 277 dni.
konto parafii
Ma³opolski Bank Spó³dzielczy - Wieliczka
84 8619 0006 0010 0200 5698 0001
ļ»æ